Mga batas ng mga dating pamahalaan dating in oxfordshire

Gayunman, kahit sa ilalim ng awtoritarismo, ipinatupad ang Kodigo ng Pamahalaang Lokál ng 1983 (Batas Pambansa Bilang 337) na muling naghayag ng patakaran ng estado sa pagtiyak at pagtataguyod ng lokál na awtonomiya.Nang magwakas ang awtoritarismo noong 1986, pinagtibay ang Kodigo ng Pamahalaang Lokál ng 1991 nang may suporta ng Konstitusyong 1987 (Artikulo 10, Seksiyon 3): “Pagtitibayin ng Kongreso ang isang Kodigo ng Pamahalaang Lokál na magtatadhana ng isang estruktura ng lokál na pamahalaang higit na tumutugon at may-pananagutan sa pamamagitan ng isang sistema ng desentralisasyon.” Ateneo de Manila University - School of Government Pacific Ortiz Hall, Fr.1081 noong Setyembre 21: nilagdaan niya ito noong Setyembre 17 o Setyembre 22, gayong ang nakasaad na petsa rito ay Setyembre 21. Ginawa niya ito upang mailapat sa kasaysayan ang araw ng pagkakatatag ng kaniyang Bagong Lipunan. Sa isang talumpati noong Setyembre 13, 1972, inilantad niya ang planong ito ni Marcos na kinilalang Operation Sagittarius.Sa buong itinagal ng batas militar, pinamunuan ni Pangulong Marcos ang pagkilala sa Setyembre 21 bilang National Thanksgiving Day sa ilalim ng Proklamasyon Blg. Lubhang naging matagumpay ang propagandang ito sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay maraming mga Pilipino, lalo na iyong mga hindi naranasan ang mga pangyayari nong Setyembre 23, 1972, ang naniniwala na ginawa ang proklamasyon ng batas militar noong Setyembre 21, 1972—na isang karaniwang pagkakamali. Isang linggo bago pa man ang mismong deklarasyon ng batas militar, marami nang mga tao ang nakatanggap ng impormasyong may nakahandang plano si Marcos tungo sa lubos na pagkontrol sa pamahalaan at sa kaniyang walang-takdang pamumuno. Inihayag ng senador na nakatanggap siya ng isang lihim na planong militar na nanggaling mismo kay Marcos at isinaad dito na ipapasailalim ang Metro Manila at iba pang mga liblib na lugar sa kapangyarihan ng Konstabularyo ng Pilipinas (Philippine Constabulary) bilang pambungad sa batas militar.Gagamitin daw ni Marcos ang mga serye ng pambobomba sa Metro Manila, kabilang na rito ang pambobomba sa Plaza Miranda, upang pangatwiranan ang kaniyang paghawak ng lubos na kapangyarihan sa buong pamahalaan at sa kasunod nitong paglulunsad ng kaniyang awtoritaryang pamumuno.

Itinatampok ni Mc Lure (1995, 208) ang “prinsipyo ng pagpapaubayang-magpasiya” (principle of subsidiarity) na inuunawa niya bilang pagpapalakas ng impluwensiya ng mga lokál na mamamayan sa mga desisyon ng pamahalaan na nakaaapekto sa kanila. Google(); req('single_work'); $('.js-splash-single-step-signup-download-button').one('click', function(e){ req_and_ready('single_work', function() ); new c. Ang Kodigo ng Pamahalaang Lokál ng 1991 ang batas na nagbigay-daan sa paglilipat ng kapangyarihan, awtoridad, at responsabilidad sa ilang gampaning pampamahalaan mula sa pambansa (sentral) tungo sa mga lokál na yunit ng pamahalaan.Nagmumula ito sa pananalig na ang mga lokál na pamahalaan ay may higit na komparatibong kalamangán sa pagkilala at paghahatid ng pinakamaiinam na produkto at serbisyong pampubliko sa mga lokál na pook (Llanto 1998, 6).Nasa higit na mabuting katayuan ang mga lokál na pamahalaan sa: (i) pagpapasiya hinggil sa supláy ng naaangkop na dami at kalidad ng mga espesipikong serbisyong lokál sa mga nasasakupan at (ii) pagtutuong-pansin sa mga sektor na dapat makinabang sa ilang programang pangkaunlaran (Manasan 1992, 3).

Leave a Reply